• English
  • العربية
  • Français
  • Shqip
  • Bahasa Indonesia
  • 한국어
  • Português
  • Русский
  • Türkçe

Mënyra e studimit

Mësimet zhvillohen në formë të kurseve në një kontekst kohor në periudha të caktuara, aktivitetet e të cilave shkëmbehen me anë të rrjetit elektronik si në e-mail dhe biseda.

Po ashtu edhe shumica e materialeve në këtë kurs transferohen në mënyrë elektronike. Ky kanal ka ka shpresë të tërheqë sa më shumë studentë me përvoja  komunikimi elektronik dhe kompjuterik, të cilën përvojë duhetë të posedojnë e mësimdhënësit e këtij fakulteti.

– Vend takimi i studentve bëhet në dhoma të veqanta ku bëhen ligjërimet, ku shumica e aktiviteteve mësimore të tjera realizohen po ashtu në lidhje me rrjetin e internetit ose fushën elektronike.

 Transferimi i shumicës së materialeve të kursit bëhet ose në formë të librave të shtypura ose në formë elektronike të skenuar

Ideja jonë

U krijua si përgjigje ndaj presioneve të përhapjes së njohurive të ndryshme dhe nevojës për rritjen e numrit të nxënësve, si dhe kërkesës bashkëkohore për një Universitet efikas, që pasqyron konkurrencën dhe angazhimin ndaj përgjegjësive tona për përhapjen e dijes, sidomos përgjegjësinë etike në transferimin e arsimimit korrekt për gjithë nxënësësit e tij pa marrë parasysh kohën dhe vendin e tyre,

 

Enkas për këtë arsye përdorimi i  Internetit  tek njerëzit si mjet komunikimi, përveç potencialeve të tij komunikuese ai është bërë edhe mjet me rëndësi edukimi i cili për

momentin është në gjendje të transferojë njohuritë dhe arsimin në mënyra më të reja.

Kush jemi ne

Përkufizimi i universitetit tonë: Është një institucion arsimor që ofron shërbimet e tij përtej kufijve kohor dhe vendor, me  origjinë universitare tradicionale dhe me mjedis virtual edukativ, bazuar në  kontakt interneti.

Ne ofrojmë  shkencat e arabishtës sa më afër studentëve që nuk mund ta flasin atë.

Duke pare nevojën e studentëve dhe të gjithëve për edukim të një natyre të mirëfilltë, të cilën menaxhohet universiteti  jonë, qëllimi ynë është që të kemi një planprogam mësimor që përmban materiale shtesë  ku pasuron studentin e dijes dhe e stimulon atë për arsimim akademik .

 
Arabisht Për muslimanët e rinj
Ky program synon të mësojë gjuhën arabe dhe fjalët e Kur'anit të Shenjtë dhe biografinë e Profetit

 

Edukimi për të rinjtë: Ky program synon rëndësinë e mësimit të arabishtes në fazën fillestare: të ruajë trashëgiminë kulturore të fëmijës dhe zhvillimin, dhe t'u mundësojë nxënësve të lexojnë dhe shkruajnë mirë

Ky program ka për qëllim të mësojë studentët që duan të jenë mësues të gjuhës arabe për jo-fëmijë dhe kurrikula e artikullit përmban një seri leksionesh të ndarë në dy akset

Ky kurs synon t'u mundësojë biznesmenëve të zotëronin bisedën në arabisht për të lehtësuar ndërveprimin e homologëve të tyre arabë

Edukimi i vazhdueshëm për të rriturit: Ky program synon të mësojë arabishtja për ata që nuk janë amtare për ata që duan të studiojnë ose punojnë në vendet arabe. Kohëzgjatja e këtij programi është katër semestra për semestër

10daysenglish