• English
  • العربية
  • Français
  • Shqip
  • Bahasa Indonesia
  • 한국어
  • Português
  • Русский
  • Türkçe

Dhe ka katër fakultete:

1-Fakulteti për mësimin e gjuhës arabe për të huajtë.

Ky fakultet ka për qëllim me mësimin e gjuhës arabe studentve t’jua mësoi njëherit edhe kulturën e vjetër arabe dhe shkencat Islame për ata që kan dëshirë t’i vazhdojnë studimet e mëtutjeshme .

2-Fakulteti i Kur’anit Famëlartë dhe kiraeteve të tij.

Ky fakultet synon mësimin dhe mundësimin e studentve leximin e drejtë të Kur’anit, dhe shqiptimin e tij me theks original arab sipas rregullave të  njohura të texhvidit.

3-Fakulteti i bazave të fesë.

Qëllimi me këtë fakultet është mësimi i shkencave Islame me kuptim të mirëfilltë larg çdo ekstremiteti dhe neglizhenca.

4-Fakulteti i Fi’khut(Jurispodencës Islame) dhe bazave të tij(Usuli Fikh).

Ky fakultet synon mësimin dhe trajnimin e studentve që të nxjerrin dispozitat e fesë bazuar në argumentet e vërteta sheriatike.