• English
 • العربية
 • Français
 • Shqip
 • Bahasa Indonesia
 • 한국어
 • Português
 • Русский
 • Türkçe

Qëllimi ynë

Mësimi i gjuhës arabe për të huajt me metoda dhe mjete më moderne, duke u bazur në përvojat shkencore më efikase elektronike, me qëllim të përhapjes sa më të shpejt të gjuhës arabe nëpër botë.

Hyrje

Veçoritë e gjuhës arabe

Gjuha arabe është  një nga gjuhët më të lashta  në botë. Ajo veçohet me fjalor shumë të pasur të fjalëve, aspekte të panumërta të letërsisë, rrjedhshmëri në shqiptim dhe qartësi në tingëllimin e shkronjave

Prej veçorive më dalluese të gjuhës arabe janë:

 1. Ajo është gjuha e Kur’anit dhe traditës Profetike, të cilën Allahu në këtë gjuhë zbriti librin e shenjtë Kur’anin Famëlartë.
 2. Është nga gjuhët më të afërta me natyrshmërinë dhe logjikën, mu për  këtë edhe shprehjet arabe mësohen lehtë.
 3. Çdo emër, folje, trajtë në gjuhën arabe ka rrënjën tri shkronjëshe, mbi të cilën bazë ndërtohen ato.
 4. Shumica e shprehjeve në gjuhën arabe kanë mundësinë e shkurtimit, që njëherit e fuqizon edhe oratorinë në të folur.
 5. Gjuha arabe lexohet ashtu si shkruhet, prandaj ai që i mëson shkronjat dhe vokalet e saj e ka të lehtë të bëj lexim korrekt.
 6. Ka fjalor të pasur sa që nuk ka nevojë për asnjë shprehje të ndonjë gjuhe tjetër të huaj.
 7. Është gjuhë, shprehjet e së cilës varësisht nga vokalet që kanë mbi shkronja, analizohet sipas pozitës së fjalëve në fjali, duke shpalosur kështu lidhmërinë gramatikore që kanë mes tyre.
 8. Çdo shkronjë në gjuhën arabe ka zë dhe shqiptim të veçantë, kuptim dhe domethënie, ndikim gramatikor dhe letrar.

Për shkak të këtyre veçorive dhe shumë të tjera, vërejmë se si të huajt, çdo herë e më shumë kanë për qëllim mësimin e gjuhës arabe dhe mësimin e gramatikës së saj, sepse me anë të saj në një njërën anë i përforcojnë  aspektet letrare dhe gramatikore të gjuhës së tyre dhe në anën tjetër kanë mundësinë e shprehjes korrekte për çdo risi dhe dukuri në jetën e tyre, sidomos në njohjen e Islamit në mënyrën më të drejtë.

Objektivat:

1- Shpërndarja e dijes dhe njohurive të mirëfillta në mënyra dhe metoda të reja dhe moderne.

 2 – Krijimi i një mjedisi shkencor që zhvillon kreativitetin dhe aftësitë e nxënësve dhe që zbulon talentet e tyre.

3 – Promovimi i të diplomuarve në komunitetet e tyre me ndikim sa më aktiv.

 1. Kontribimi në rilindjen shoqërive shkencore dhe shkëmbimi i njohurive mbi themelet më të larta akademike ndërkombëtare.
 2. Partneriteteti, binjakëzimi, dhe krijimi i kontakteve dhe marrëveshjeve strategjike me institucionet konkurruese lokale, rajonale dhe globale me qëllim integrimi.

Vlerat:

 -Sinqeriteti dhe mjeshtëria.

– Autenticiteti dhe modernizimi.

– Angazhim dhe përgjegjësi serioze.

– Planifikimi i duhur strategjik.

– Frymë dhe punë ekipore

– Komunikimi dhe punim shoqëror

-Transparenca dhe bashkëpunimi.