• English
  • العربية
  • Français
  • Shqip
  • Bahasa Indonesia
  • 한국어
  • Português
  • Русский
  • Türkçe
Fakulteti i Mësimit të Gjuhës Arabe për folësit e huaj

 Falënderimet qofshin për Allahun, Zotin Fuqiplotë. Kurse, përshëndetjet më të sinqerta qofshin për të dërguarin e Tij Muhammedin – paqa dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të.

Qëllimi ynë

Mësimi i gjuhës arabe për të huajt me metoda dhe mjete më moderne, duke u bazur në përvojat shkencore më efikase elektronike, me qëllim të përhapjes sa më të shpejt të gjuhës arabe nëpër botë.

Hyrje

Veçoritë e gjuhës arabe

Gjuha arabe është  një nga gjuhët më të lashta  në botë. Ajo veçohet me fjalor shumë të pasur të fjalëve, aspekte të panumërta të letërsisë, rrjedhshmëri në shqiptim dhe qartësi në tingëllimin e shkronjave

Prej veçorive më dalluese të gjuhës arabe janë:

1- Ajo është gjuha e Kur’anit dhe traditës Profetike, të cilën Allahu në këtë gjuhë zbriti librin e shenjtë Kur’anin Famëlartë.

2- Është nga gjuhët më të afërta me natyrshmërinë dhe logjikën, mu për  këtë edhe shprehjet arabe mësohen lehtë.

3- Çdo emër, folje, trajtë në gjuhën arabe ka rrënjën tri shkronjëshe, mbi të cilën bazë ndërtohen ato.

4- Shumica e shprehjeve në gjuhën arabe kanë mundësinë e shkurtimit, që njëherit e fuqizon edhe oratorinë në të folur.

5- Gjuha arabe lexohet ashtu si shkruhet, prandaj ai që i mëson shkronjat dhe vokalet e saj e ka të lehtë të bëj lexim korrekt.

6- Ka fjalor të pasur sa që nuk ka nevojë për asnjë shprehje të ndonjë gjuhe tjetër të huaj.

7- Është gjuhë, shprehjet e së cilës varësisht nga vokalet që kanë mbi shkronja, analizohet sipas pozitës së fjalëve në fjali, duke shpalosur kështu lidhmërinë gramatikore që kanë mes tyre.

8- Çdo shkronjë në gjuhën arabe ka zë dhe shqiptim të veçantë, kuptim dhe domethënie, ndikim gramatikor dhe letrar.

Për shkak të këtyre veçorive dhe shumë të tjera, vërejmë se si të huajt, çdo herë e më shumë kanë për qëllim mësimin e gjuhës arabe dhe mësimin e gramatikës së saj, sepse me anë të saj në një njërën anë i përforcojnë  aspektet letrare dhe gramatikore të gjuhës së tyre dhe në anën tjetër kanë mundësinë e shprehjes korrekte për çdo risi dhe dukuri në jetën e tyre, sidomos në njohjen e Islamit në mënyrën më të drejtë.

Njohje me planprogramin mësimor

Gjuha e tij:

Mësimi i gjuhës arabe për folësit e huaj në dialektin letrar, e jo me dialektet popullore arabe, të cilat nuk plotësojnë nevojat e shprehjes së drejtë të  dukurive të ndryshme, dhe risive kulturore, aq më tepër atyre teknologjike.

Synimet

1- Përhapja e gjuhës arabe tek folësit e huaj dhe kulturat e tyre, duke përforcuar rolin dhe prestigjin e saj si gjuhë botërore.

2- Mundësimi i kuptimit të drejtë të fesë Islame dhe bazave legjislative të saj, kulturës arabe, duke marrë për referencë Kur’anin Famëlartë dhe veprimtarinë e Profetit Muhammed – paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të.

3- Zhvillimi i shijes letrare të studentëve, në mënyrë që ata të kuptojnë aspektet estetike të shprehjes së fjalëve dhe fjalive, kuptimet dhe urtësitë e tyre.

4- Aftësimi i nxënësve për të përdorur gjuhën arabe me të tjerët në mënyrë të drejtë.

5- Sigurimi i një mësimi elektronik të integruar, modern dhe interaktiv të arabishtes për folësit jo arab.

6- Ruajtja e gjuhës klasike arabe nga zhdukja, në dritën e pushtimit të gjuhëve të huaja dhe dialekteve popullore.

7- Nxitja e studentëve që të përfitojnë nga biblioteka e madhe arabe, duke iu referuar librave bazë të gramatikës arabe.

Arsyet:

1- Nevoja urgjente në kohën e tanishme për komunikim kulturor dhe civilizues mes folësve të arabishtës dhe të atyre që nuk e dinë atë gjuhë.

2- Mungesa e mësimit të gjuhës arabe për folësit e huaj me program elektronik të integruar, që ofron mundësi të sofistikuara arsimore, në një format elektronik të avancuar, bazuar në vetë-mësim dhe mësimin në distancë.

3- Gjuha arabe është gjuha e Kuranit të Shenjtë, dhe me përvojën e saj fetare dhe historike, të aftësoi studentët me zhvillimet tjera kulturore dhe shkencore.

 

Kurrikula e mësimit

Programi mësimor i mësimdhënies arabe për të huajt, është e përbërë nga disa elemente të rëndësishme që nuk mund të anashkalohen, si p.sh:

1- Mësimi i shkronjave, tingujve dhe drejtshqiptimi i tyre

Mësuesi i gjuhës arabe, në këtë nivel fillon t’ia mësoi studentëve së pari shkronjat arabe dhe drejtshqiptimin e tyre, sepse nxënësi i huaj në fillim e ka të vështirë të shqiptoi disa shkronja, pasi ato nuk ekzistojnë në gjuhën e tij amtare.

2- Mësimi i fjalëve dhe rrënjëve të saj

Pas mësimit të shkronjave dhe shqiptimit të drejtë të tyre, mësuesi këtu kalon në një nivel të tjetër. Ai tani fillon duke i ushtruar studentët me disa fraza dhe fjali të thjeshta duke ia treguar bazën që kanë, me qëllim të përforcimit të tyre .

3- Mësimi i rregullave gramatikore

Në këtë nivel mësuesi përcakton rregullat gramatikore  sipas nivelit të studentëve, në mënyrë që ai të ndjekë metodën teorike dhe praktike. Fillimisht duke i mësuar rregullat pastaj duke i praktikuar  ato.

4- Mësimi shprehjeve dhe kuptimeve të tyre

Në këtë fazë studentët mësojnë kritere të rëndësishme të shprehjeve më të përhapura arabe, pastaj shpjegohen kuptimet e tyre në mënyrë të drejtpërdrejtë ose me anë të fjalorit, në mënyrë që përkthimi të jetë sa më i saktë. Poashtu, edhe  përmes grafikëve dhe imazheve, të cilat u mundësojnë atyre të kuptuarit sa më të shpejtë.

5- Mësimi i leximit të drejtë

Këtu mësuesi pasi ia mëson studentëve të tij shkronjat arabe sipas renditjes alfabetike, i ushtron për të formuar  fjalë dhe fjali të nevojshme. Këtu mësuesi mund të përdorë edhe foto të paraqitura në kartela dhe t’i mësoi studentët  të bëjnë lidhjen kuptimore mes tyre.

6- Mësimi i drejtshkrimit

Ky nivel synon t’i mundësojë studentit të shkruaj shkronjat arabe ashtu si janë, e më pas të shkruaj edhe ato fjali që i kupton me qëllim që sa më mirë t’i lexoi  tekstet dhe të shprehë idetë e tij rreth tyre.