• English
  • العربية
  • Français
  • Shqip
  • Bahasa Indonesia
  • 한국어
  • Português
  • Русский
  • Türkçe

Mësimi i gjuhës arabe për të mëdhenjtë


Ky program ka për qëllim mësimin e gjuhës arabe për folësit e huaj.

Kohëzgjatja e programit është në katër semestra çdo semestër 4 muaj.

1-Mësuesi i gjuhës arabe në këtë nivel fillon mësimin natyrës së shkronjave arabe dhe vendshqiptimin e tyre  në mënyrë që nxënësi të përvetsojë vendet shqiptuese. Nxënësi këtu mëson edhe  bazat e gjuhës arabe nisur nga shkronjat numrat dhe fjalët.

 

2 - Mësimi i Shprehjeve: Mësuesi në këtë nivel kalon duke fillouar t'i stërvitë studentët në disa shprehje të thjeshta dhe përqëndron  mësimdhënien për të treguar gjëra me anë të imazheve.

3-Mësimi i rregullave gramatikore: Këtu mësuesi përqëndrohet në mësimin e rregullave gramatikore(Nahv)sipas nivelit të nxënësve, duke bashkuar mes asa teorike dhe praktike.

4-Mësimi i theksit të shprehje dhe fjalëve nëpërmjet ndëgjimit. Në këtë nivel mësuesi përqëndrohet vetëm duke obliguar nxënësit në ushtrimin origjinal të theksit arab të fjalëve apo shprehjeve duke i ndëgjuar ato.

5-Mësimi i drejt leximit. Ky nivel synon t'i mundësojë nxënësit fjalët arabe, dhe t'i shkruajë ato pa ndihmën e imazheve dhe fotove.

6-Mësimi drejtshkrimor: Në këtë nivel mësuesi ushtron nxënësit drejt shkrimin e fjalëve dhe fjalive të thjeshta që i kan mësuar më herët, duke i shkruar në fletoret e tyre. Pastaj i urdhëron t'i fshijnë ato dhe t'i shruajnë nga memoria e tyre.To Learn More You can contact us by filling the form below


enter your full name

enter a valid email

the topic of your message

enter a brief message

Share on social media networks